Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

Tường Phát : 0914 37 38 35

thống kê truy cập


Online : 4
Số lượt truy cập : 3509665
Tin mới

Lắp đặt hệ thống XLNT Phòng Khám Đa Khoa Nha Khoa

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Phòng Khám Đa Khoa – Nha Khoa.
 
      
DANH SACH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
STT Teân coâng trình/ döï aùn Teân chuû ñaàu tö Ñòa ñieåm thi coâng
1 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 300m3/ngaøy ñeâm Beänh vieän Ña Khoa Long An 827 Taân An, Long An
2 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 4m3/ ngaøy ñeâm Nha khoa Ñoâng Döông 18C Nguyeãn Thò Minh Khai, P. Ña Kao, Q. 1
3 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 4m3/ ngaøy ñeâm Phoøng khaùm ña khoa Tieàn Laân 57/9 Phan Vaên Hôùn, Baø Ñieåm, Huyeän Hoùc Moân
4 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 4m3/ ngaøy ñeâm Nha khoa 3-2 74 ñöôøng 3-2, Phöôøng 12, Quaän 10
5 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 4m3/ ngaøy ñeâm Coâng Ty TNHH SX TM DV Rieát Thaân C 95 Nguyeãn Vaên Quaù, P. Ñoâng Höng Thuaän, Q.12
6 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 4m3/ ngaøy ñeâm Coâng Ty TNHH Phoøng Khaùm Ña Khoa Tuaán Vy 264 Taân Hoaø Ñoâng, P. Bình Trò Ñoâng, Q. Bình Taân
7 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 3m3/ ngaøy ñeâm Phoøng Khaùm Ña Khoa Vuõ Anh 671 ñöôøng Nguyeãn Kieäm, Quaän Goø Vaáp
8 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 3m3/ ngaøy ñeâm Phoøng Khaùm Nha Khoa Taâm Ñöùc 731Huyønh Taán Phaùt, P. Phuù Thuaän, Q.7
9 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 3m3/ ngaøy ñeâm Phoøng Khaùm Saûn Phuï Khoa 467 Hoà Hoïc Laõm, P. An Laïc, Q. Bình Taân
10 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 3m3/ ngaøy ñeâm Phoøng Khaùm 22 Toân Thaât Hieäp 22 Toân Thaát Hieäp, Phöôøng 13, Quaän 11
11 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi y teá 4m3/ ngaøy ñeâm Coâng Ty Tnhh Phoøng Khaùm Ña Khoa Vieät Ñöùc 244 Toâ Kyù, aáp Tam Ñoâng 1, xaõ Thôùi Tam Thoân, Hoùc Moân
12 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït  200m3/ ngaøy ñeâm Coâng Ty TNHH BV Ña Khoa Quoác Teá Vuõ Anh 15-16 Phan Vaên Trò, Phöôøng 7, Goø Vaáp, Tp. HCM
13 Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït 3m3/ ngaøy ñeâm Coâng TY TNHH Phoøng Khaùm Ña Khoa Chôï Ñeäm A13/7B Nguyeãn Höõu Trí, KP 1, Tân Tuùc, Bình Chaùnh
 

Các tin khác